Reinaerde locaties - Reinaerde (2024)

Reinaerde locaties - Reinaerde (1)

Lees voor

Dagbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking.

Openingstijden

  • Maandag 8:00 - 15:00 uur
  • Dinsdag 8:00 - 15:00 uur
  • Woensdag 8:00 - 15:00 uur
  • Donderdag 8:00 - 15:00 uur
  • Vrijdag 8:00 - 15:00 uur
  • ZaterdagGesloten
  • ZondagGesloten

Algemene informatie

Reinaerde Kinderdagcentrum Skippy biedt dagbehandeling op drie verschillende plekken regio Nieuwegein. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of meervoudige beperking en bijkomende problematiek kunnen bij Skippy terecht.

Naast dagbehandeling worden op kinderdagcentrum Skippy ook gespecialiseerde buitenschoolse opvang (maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 18.00 uur), zaterdagopvang (twee zaterdagen per maand van 10.00 tot 15.00) en vakantieopvang geboden. Kinderen die naar kinderdagcentrum komen én kinderen vanuit het speciaal onderwijs zijn hiervoor welkom op Skippy.

Voor wie?

De dagbehandeling op kinderdagcentrum Skippy is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. We stimuleren kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen in hun eigen tempo door regelmaat, structuur en intensieve begeleiding.

Vanuit de dagbehandeling zijn er verschillende doorstroommogelijkheden. Een deel van de kinderen stroomt na het volgen van dagbehandeling door naar een vorm van onderwijs. In de meeste gevallen is dat naar een speciale vorm van onderwijs. Wij streven ernaar dat kinderen waar mogelijk doorstromen naar school en werken daarom intensief samen met het onderwijs. Zo hebben wij een school voor bereidende groep bij een school voor speciaal basisonderwijs en Skippy organiseert samen met een school twee schoolgroepen.

Een ander deel van de kinderen is gebaat bij de veilige, voorspelbare en duidelijke omgeving van het kinderdagcentrum. Bij deze kinderen sluit de dagbehandeling beter aan bij hun mogelijkheden dan een school. Deze kinderen stromen tussen de 10 en 12 jaar meestal door naar dagbehandeling voor pubers bij Reinaerde.

Dienstverlening

Bij het kinderdagcentrum werken we multidisciplinair Dat houdt in dat er naast professionele begeleiders met ervaring in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen ook behandelaren werkzaam zijn. Zo werkt er een gedragskundige, een logopedist, een fysiotherapeut, ergotherapeut, psychom*otore therapeut en een muziektherapeut. Deze behandelaren werken nauw samen met de begeleiders van de groepen en de ouders. Dat doen zij met dezelfde doelen voor het kind. Zo zorgen we ervoor dat elk kind de hele week wordt uitgedaagd.

Dagbehandeling betekent dat we methodisch werken. We werken volgens het LACCS-programma. Elk kind heeft een eigen ondersteuningsplan, dat we regelmatig met de ouders/verzorgers evalueren en bijstellen. Aan de hand van de doelen uit dit plan, die met ouders worden opgesteld, werken we het hele jaar door aan de ontwikkeling van de kinderen. De doelen gaan bijvoorbeeld over communicatie en contact, de zelfstandigheid of de motoriek.

We streven naar een vaste groepsindeling die uitgaat van de begeleidingsvraag van dekinderen en wat zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Zo ligt in de ene groep het accent op structuur en voorspelbaarheid, terwijl op een andere groep de focus ligt op voorschools leren, of op het ervaren van alle zintuigen. De vraag van het kind bepaalt ook op welke locatie de dagbehandeling is.. De groepsgrootte is maximaal acht kinderen.

De kinderen volgen een vast dagprogramma met zowel individuele - als groepsactiviteiten. De individuele ontwikkelingslijnen en behoeftes van de kinderen zijn samengevoegd tot een groepsprogramma. Voor elk kind gaan we na bij welke vorm van communicatie het baat heeft: een individueel of groepsgericht communicatiesysteem. Door middel van bijvoorbeeld voorwerpen, foto’s of pictogrammen bereiden we kinderen voor op wat er gaat gebeuren. Hiermee geven we de kinderen meer grip geven op hun omgeving.

Totaalaanbod

Skippy werkt nauw samen binnen Reinaerde. Hierdoor kunnen we makkelijk doorverwijzen en samenwerken als het nodig is. Zo hebben ouders soms enige tijd behoefte aan pedagogische adviezen thuis, of willen zij aanvullend diagnostisch onderzoek voor hun kind. Zulke ondersteuning is binnen Reinaerde mogelijk.

Omgeving

Bij de locaties van Skippy zijn verschillende ruimtes die naast de groepsruimte gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld een gymzaal, een speelhal en/of een watersnoezel. Er is aantrekkelijk speelgoed en ontwikkelingsmateriaal. Skippy staat in een rustig en groen deel van Nieuwegein, naast een park en een kinderboerderij.

Verwijzing en kosten

Voor deze begeleiding heb je een indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente voor de jeugdwet.
Je betaalt tot 18 jaar geen eigen bijdrage aan het CAK.
Je kunt verwezen worden door het buurt- of sociale team of het CJG.
Kies je voor zorg in natura, dan regelen wij de administratieve afhandeling van de kosten met het zorgkantoor. Je kunt ook voor persoonsgebonden budget (PGB) kiezen en de financiële administratie zelf regelen.

Meer uitleg staat in brochure .

Aanmelden

Wachttijden
Klik hier voor informatie overwachttijdenbij Reinaerde.

Aanmelden
Wil je je aanmelden of meer informatie krijgen?Neem dan contact op met Klantadvies.

Postadres: Postbus 3364, 3502 GJ Utrecht

030 28 75 210 Stuur e-mail Veelgestelde vragen

Reinaerde locaties - Reinaerde (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 6345

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.